Đông y gia truyền chữa người bị nhiễm dộc do trùng, thú cắn